Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

Friday the 25th of May 2007

05:19:52 PM (5076 days, 10h, 42min ago)

Brieven aan de gemeenteraad bereiken de Raad niet altijd...

  • Stemming:
Brieven aan de gemeenteraad bereiken de Raad niet altijd...

Op 10/4/07 stuurde PEL een uitgebreide brief aan de gemeenteraad met een afschrift aan het College van B&W met opmerkingen en suggesties voor het ziektekosten verzekeringspakket AV-Frieso bij zorgverzekeraar De Friesland. Wat in het AV-Frieso pakket zit voor mensen met weinig geld in Leeuwarden komt elk jaar tot stand na onderhandelingen tussen de gemeente en De Friesland. Normaal is dan dat een brief aan de Raad op de lijst komt van ingekomen brieven, een vast agendapunt op de agenda voor de Raadsvergadering. Op 21/4 jl. vergaderde de Raad, maar de brief verscheen niet op de lijst van ingekomen brieven voor de Raad. Toch ontvingen wij een brief van een van de ambtenaren waarin werd gesteld dat de Raad had besloten de brief in handen te stellen van B&W ter afdoening. Het zou kunnen dat de Raad dat zou willen besluiten, maar dan zal de Raad de brief toch wel eens onder ogen gehad moeten hebben om dit te KUNNEN besluiten en dat was niet het geval... M.a.w.: de brief werd doodleuk onderschept door een van de ambtenaren. Uiteraard hebben wij hier op gereageerd via een briefje aan het College, maar tot op heden werd daarop niet gereageerd door het College... Ook op de agenda van de Raadsvergadering van ma. 21/5/07 stond de brief niet genoemd bij de ingekomen brieven aan de Raad. Het is niet de eerste maal dat dit soort praktijken plaats vindt: ooit overkwam ons dit eerder ten tijde van wethouder Bilker met een brief gericht aan de commissie Welzijn over de gang van zaken bij stichting Werkwijzer waar de toenmalige wethouder Bilker deel uitmaakte van het bestuur... Geen der commissieleden kreeg toen onze brief, die wij (voor elk commissielid 1 kopie) op het stadhuis hadden afgegeven. De toenmalige burgemeester Loekie van Maaren heeft later in haar nadagen als burgemeester gesteld, (toen de strijdende partijen elkaar al flink met modder bekogelden) dat wethouder Bilker onze brief bij de postkamer had weggehaald. De oorzaak lag toen dus uitdrukkelijk niet bij de mensen van de postkamer. De raadsleden aan wie wij bedoelde brief toen via de gewone post rechtstreeks hadden gestuurd, ontvingen die brief toen wel, hetgeen bij de behandeling van de kwestie "Werkwijzer" uiteraard de nodige verbazing opwekte... De oorzaak werd ons toen pas later duidelijk: ongewenst bezoek aan de postkamer...
Kennelijk is er nog weinig veranderd op het stadhuis...

secretaris PEL
30 reactie(s).

Posted by secretaris PEL:

Kleine update: wij hebben inmiddels contact opgenomen over deze kwestie met een van de raadsleden. Deze heeft vervolgens een hele e-mail correspondentie gevoerd met de griffie van de Raad, maar uiteindelijk kwam de brief op de lijst van ingekomen brieven voor de vergadering van de Raad van 18 juni 2007. Tot mijn positieve verrassing ging de Raad niet akkoord met het concept-antwoord wat het College al klaar had liggen voor de Raad, maar op voorstel van bovengenoemd raadslid zal onze brief nu geagendeerd worden voor de vergadering van de commissie Welzijn. Dat is uiteraard beter, want dan kan het gaan om waar het over moet gaan, namelijk de inhoud van de brief.

secretaris PEL ;)
Thursday the 21st of June 2007 @ 05:38:31 PM (5049 days, 10h, 23min ago)

Post New Comment

No Smilies More Smilies »